Zuiveren, reinigen & opvoeden

Onze werkwijze

Wanneer wij kijken naar de missie van de Profeet ﷺ, dan zien we dat daarin drie zaken centraal stonden, namelijk; 1. at-tasfiyyah (zuivering), 2. at-tazkiyyah (reiniging) en 3. at-tarbiyyah (opvoeding). Om deze reden bieden wij onze doelgroep hulpverlening en begeleiding aan die gestaafd is op de volgende drie aspecten:

  • De zuivere, correcte islamitische kennis.
  • Het reinigen, verbeteren en ontwikkelen van onszelf middels deze kennis.
  • Het praktisch opvoeden van onszelf middels deze kennis om een stabiel leven te kunnen realiseren.

Willen wij op een betere wijze om te gaan met onze problemen of dat onze problemen helemaal verholpen worden? Dan is het noodzakelijk om het nodige aan onszelf te sleutelen ter verbetering en ontwikkeling van onszelf. Allaah ta3aala zegt namelijk in een interpretatie van de betekenis:

“Voorwaar, Allaah verandert de toestand van een volk niet, totdat zij zichzelf veranderen.”

[Soerat ar-Ra3d, aayah 11]

1
De profeet ﷺ als voorbeeld

De Profeet ﷺ is als barmhartigheid gestuurd naar een volk dat zich in een verschrikkelijke toestand bevond. Niet alleen deden zij aan afgoderij, maar ook aan het levend begraven van hun dochters, en zo waren onrecht en corruptie aan de orde van de dag. Zijn missie was om de mensen van het slechte naar het goede te (bege)leiden. Is het dan niet dat de Profeet ﷺ kennis moest hebben over o.a. communicatie (hoe de kennis over te dragen en de mensen aan te spreken) en opvoedkunde (hoe deze mensen te heropvoeden naar gelang het goede)? Is er een betere opvoeder dan de Profeet ﷺ? Hij ﷺ is dan ook ons ultieme voorbeeld: en daarom is elke stap die wij binnen onze organisatie zetten gebaseerd op kennis die afkomstig is van Allaah ta3aala en uitgelegd door de Profeet ﷺ.

2
De islaam als bron van oplossingen

De gehele werkmethode van Stichting Al-Istiqaamah is geput uit de openbaring van Allaah ta3aala, namelijk; de Qur’aan en de Sunnah. Vanuit de liefde die Hij voor ons heeft en het feit dat Hij het beste met ons voorheeft heeft Hij ons gedurende de schepping vele profeten en boodschappers gezonden; de uitleggers en paktiseerders van Zijn woord. Daarom zijn de Qur’aan en Sunnah de enige bronnen voor verbetering, ontwikkeling en opvoeding; en de enige bron van effectieve, preventieve en oplossingsgerichte hulpverlening. Dit is logisch want deze openbaring is afkomstig van de Schepper van de mens; Allaah ta3aala. Wie kent Zijn schepselen beter dan Hij die ze zelf geschapen heeft?

3
Probleemaanpak bij de wortel

De Islaam staat voor probleemaanpak bij de wortel volgens de juiste prioriteit. Wij willen onze zusters namelijk een duurzame oplossing bieden, en niet een tijdelijke pleister op de diepe wond. Veel organisaties richten zich alleen op de hulpvraag van de cliënten, maar wij graven echter dieper om te kijken wat er allemaal nog meer speelt zodat we onze cliënten een complete oplossing kunnen aanbieden zodat de weg ingeslagen kan worden richting een stabiel leven. De omgeving speelt een belangrijke rol bij zowel het ontstaan als het oplossen van problemen en deze omgeving proberen wij zo goed mogelijk te benutten.

4
Praktisch opvoedkundige benadering

Waar we te maken hebben met problemen, hebben we te maken met gedrag dat ermee te maken heeft (ertoe geleid heeft, of het probleem versterkt). Onze hulpverlening is gericht op het verbeteren en ontwikkelen van onze persoonlijkheden. Niet elke hulpvraag dient diepgaand behandeld te worden, want soms leidt onwetendheid of onervarenheid op een bepaald gebied tot het uitblijven van een oplossing. Voor het oplossen van complexere problemen moeten mensen vaak eerst nieuwe ervaringen opdoen en daarvoor is een praktische aanpak nodig.

5
Islamitisch geschoold personeel

Wat onze hulpverlening islamitisch maakt is dat onze methode islamitisch is, maar ook dat ons personeel islamitisch geschoold is. Wat vele moslims niet weten is dat de Islaam gedetailleerde kennis bevat omtrent psychologie, pedagogie, sociologie, communicatiewetenschappen, e.d. De Islaam behandelt deze onderwerpen echter tot in detail, en er zijn tal van gespecialiseerde islamitische wetenschappers die vele boeken hebben geschreven over deze onmisbare wetenschappen. Alle hulpverleensters van Al-Istiqaamah zijn hierin onderwezen en getraind.

6
Sturing door mensen met kennis en geleerden

Gezien het islamitisch adviseren een van de fundamenten van onze hulpverlening vormt, wordt onze organisatie geleid door mensen met kennis en geleerden. Door het adviseren wordt belangrijke kennis overgedragen die ons helpt om onszelf te verbeteren, ontwikkelen en te beschermen. Kennis laat ons namelijk onderscheid maken tussen wat goed en wat slecht voor onszelf is; het is licht in duisternis. Een auto zonder koplampen kan zichzelf onmogelijk begeleiden richting plaats bestemming, in ons geval een goed leven hier en in het Paradijs. Wij hebben kennis en daarmee adviezen en sturing van mensen met kennis en geleerden nodig om ons leven te verlichten!

7
Hulp in een vertrouwelijke en open sfeer

Bij Stichting Al-Istiqaamah hoef je niet te vrezen dat jouw verhaal bij andere instellingen of personen terechtkomt. Hetgeen je met ons deelt beschouwen wij als een amaanah, een zaak die je aan ons toevertrouwd, en Allaah ta3aala is Getuige over het feit dat wij dit vertrouwen nooit en te nimmer zullen beschamen. Doordat cliënten dit ook zo ervaren is er meer plaats gemaakt voor: wederzijds begrip (hulpverlening in een vertrouwelijke sfeer); openheid (door het wegnemen van gevoelens van wantrouwen); samenwerking (onder het mom van islamitisch zusterschap).

Your Bag
Shop cart Your Bag is Empty